Hoe geloven we?

Wie in Christus gelooft, heeft een relatie met Hem en met Zijn Vader door de werking van de Heilige Geest. Hoe werk je aan een relatie? Door met elkaar te praten. Vrienden wordt je door te praten. Intieme vrienden storten hun hart bij elkaar uit.

Bidden
Praten met God noemen we bidden. God heeft beloofd, dat Hij elk gebed hóórt. In Zijn almacht en wijsheid bepaalt Hij of Hij, en zo ja wanneer en hoe, een gebed verhoort.
God heeft besloten niet te communiceren zoals mensen dat doen. Hij gaf de mensen de Bijbel waaruit ze Hem leren kennen en kunnen weten wat Hij van ze verwacht.

Geloof moet groeien
De Bijbel is geen gemakkelijk boek. Je moet er best moeite voor doen om dit boek van God te lezen en te begrijpen. Geloof moet groeien. Hoe beter je Hem leert kennen, hoe mooier je leven wordt. De Bijbel maakt ons duidelijk, dat we mogen genieten van het vele goede, dat God geeft. De Bijbel leert ons ook hoe om te gaan met tegenslagen; het is een troostboek.

Persoonlijk én samen
Je keuze voor God is een persoonlijke keuze. Tegelijkertijd: God weet ook hoe moeilijk het is om alleen op een eiland te zitten, alleen te zijn in je geloof. Daarom leert Hij ons in de Bijbel ook, dat het belangrijk is, dat christenen samen hun geloof beleven, samen bidden, samen studeren in de Bijbel. Christenen helpen elkaar, troosten elkaar, bemoedigen elkaar, ontmoeten elkaar, steunen elkaar. Ze eren Hem samen, ze luisteren samen naar Zijn Woord. God gaf daarvoor kerkelijke gemeenten waardoor gelovigen elkaar leren kennen, als het nodig is voor elkaar zorgen.

God kiest
Die gelovigen kiezen elkaar niet uit. Dat kan, eerlijk gezegd, best wel eens spanning geven. God kiest ze uit. Hij zet mensen bij elkaar. Rijk en arm, jong en oud, een bonte verzameling van mensen met één écht belangrijk doel: Christus steeds beter leren kennen en steeds meer op Hem gaan lijken. De kerkdiensten op zondag zijn daarbij een prachtig middel om Hem te leren kennen en samen kerk van Christus te zijn.

Loop gerust binnen. Weet je welkom!