Visie

Als gemeente van de Here Jezus Christus willen wij leven en bezig zijn vanuit Gods Woord, de Bijbel, en vanuit de belijdenisgeschriften, die dat Woord naspreken en verklaren.
In 2006 is door de gemeente de onderstaande visie op het ‘gemeente van Christus zijn’ geformuleerd en recent is deze visie door de kerkenraad van onze gemeente nog weer herbevestigd.
Deze visie is en wordt nog steeds uitgewerkt in concrete acties om de gemeente blijvend te activeren om voor en namens Jezus Christus actief te zijn op alle terreinen van het leven en daarin Hem na te volgen. Geloven is geen activiteit van alleen de zondag, maar van alle dagen in de week.

Visie

Als leden van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Beilen geloven wij, dat wij samen op weg zijn naar de wederkomst van onze Here Jezus Christus.

Dat geloof geven wij inhoud door onze relatie naar Boven, naar Binnen en naar Buiten.

  • BOVEN
    Wij weten ons afhankelijk van God, Die Zich door Zijn Woord en Schepping aan ons openbaart. Door Zijn Heilige Geest wil Hij in én met ons werken.
  • BINNEN
    Hij leert ons door Zijn Zoon, dat wij elkaar moeten liefhebben zoals Hij ons heeft liefgehad. Wij zijn door Zijn Geest als verschillende leden van één lichaam aan elkaar gegeven. Vanuit dat beeld willen we, ieder naar eigen vermogen, onze gaven inzetten en elkaar toerusten tot persoonlijke groei en opbouw van onze gemeente.
  • BUITEN
    Uit dankbaarheid willen we deze liefde ook uitstralen naar buiten toe, zodat nog meer mensen gered mogen worden. Ons gebed is, dat zij deze God leren kennen en Hem aannemen als hun Vader. Daartoe willen wij een gastvrije gemeente zijn waar iedereen, die God zoekt, van harte welkom is.

Toelichting

In tegenstelling tot wat veel mensen denken -en op zich is dat begrijpelijk- is ‘kerk zijn’ veel meer dan het meest zichtbare ervan: mensen die op zondag naar een kerkgebouw gaan om daar een kerkdienst bij te wonen. Zeker, de zondagse kerkdiensten zijn een heel belangrijk onderdeel en een prachtig begin van een nieuwe week als we de uitleg van Gods Woord horen en God loven en prijzen en aanbidden (boven).
Gemeente van Christus zijn betekent echter veel meer. Hoe verschillend we als mensen ook zijn, we geloven dat God ons aan elkaar heeft gegeven om samen Hem te dienen, maar ook om elkaar te helpen en naar elkaar om te zien. Er zijn in de week dan ook allerlei activiteiten, zoals samen de Bijbel bestuderen, elkaar te helpen als hulp nodig is en elkaar te bezoeken bij ziekte of als men alleen is of weinig meer het huis uit komt (binnen).
En ja, waar het hart vol van is… Wat vinden we het fijn om te vertellen over Gods liefde voor en Zijn zorg voor mensen. Hem te dienen geeft een extra dimensie aan je leven. In Hem geloven geeft rust en vertrouwen, juist ook in de moeilijke tijden van ons leven. En als de dood een einde maakt aan ons aardse leven, dan is dat niet het einde van alles want God belooft aan Zijn kinderen eeuwig leven. Die rijkdom willen we graag met heel veel mensen delen en daarom is iedereen welkom in de kerk en welkom bij God (buiten).
Samen zijn we op weg, als pelgrims, naar de grote dag als Jezus Christus terugkomt en er een einde komt aan alle verdriet, pijn, moeiten, vervolging, rampen, oorlogen, terreuraanslagen en noem maar op. Wanneer die dag er zal zijn weet alleen God. Hij heeft het beloofd: er komt een nieuwe hemel én er komt een nieuwe aarde. Gods woonplaats zal onder de mensen zijn, hij zal bij hen wonen en alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.