Wat geloven we?

Wij geloven, dat God bestaat. Hij schiep de hemel en de aarde. Dat kon alleen Hij. Hij schiep de dieren, die op de aarde leven, de planten en noem maar op. Ook dat kon alleen Hij. Ten slotte schiep Hij de mens, die de meest ontwikkelde levensvorm is die wij kennen. Alleen Hij is bij machte dat te doen en Hij doet dat tot op de dag van vandaag door middel van mannen en vrouwen. Door de samensmelting van een zaad- en eicel ontstaat een unieke mens, iedere keer weer.

Schepper
God schiep de wereld. Geen mens kan dat. Hij kan het omdat Hij de Almachtige is. God schiep de onmetelijke kosmos, het universum, dat nog steeds groter en groter wordt. Verder dan de maan kwam de mens nog niet, een bijzonder moment van menselijk kunnen, tegelijkertijd een minuscuul stapje in de immense wereld van planeten en sterrenstelsels.

De Bijbel
Geloven in God is dus het uitgangspunt. Wie God echt wil leren kennen, kan niet zonder het Woord van God, de Bijbel. De Bijbel is een uniek boek, door de inspiratie van God geschreven. Geen enkel boek is zo bekend, zo veel gelezen, zo vaak vertaald als de Bijbel. God maakt Zich in de Bijbel aan de mensen bekend. Kort gezegd is de Bijbel het Woord van God, de liefdesbrief van God aan de mensen, Gods handleiding voor het leven van de mensen en brood voor het mensenhart. God vraagt van ons Hem én je naaste lief te hebben.

Leefregels voor een dankbaar leven
Al in het derde hoofdstuk van het eerste boek van de Bijbel, Genesis, lezen we van de val in zonde. De mens komt in opstand, luistert niet naar zijn Schepper, weet het beter. Hoe herkenbaar vandaag…
God stuurt de mens, Adam, en zijn vrouw Eva weg uit het paradijs. Voortaan moeten zij strijden tegen de zonden, moeten mannen zwoegen op de akker (lees maar: zwoegen om in het levensonderhoud te voorzien) en vrouwen pijn lijden als ze een kind ter wereld brengen.
Om toch richting aan het leven van de mensen te geven, geeft God in het tweede bijbelboek, Exodus, de Tien Geboden, leefregels voor een dankbaar leven (Exodus 20). Wie ze eerlijk en oprecht leest zal erkennen, dat je aan die geboden houden veel verdriet en narigheid voorkomt. Door de zondeval zijn we niet in staat ons aan die leefregels te houden, zoeken we de randen op van wat wel en niet mag, gaan we al gauw over de schreef.
God wil, dat we eerlijk zijn, elkaar kunnen vertrouwen. God wil ook, dat we eerlijk zijn tegenover Hem. Hij vraagt ook van ons de eer, die Hem als onze Schepper toekomt. Grote God, wij loven U.

Christus’ liefde
Is daarmee alles gezegd? God zij dank: nee. De Bijbel vertelt ook van Zijn liefde voor de wereld. Alleen daarom al willen christenen zuinig zijn op Zijn schepping. De Bijbel vertelt nog meer over Zijn liefde voor mensen. Mensen, die zonder Zijn ingrijpen allemaal de eeuwige dood zouden sterven. Dan gebeurt dat grote wonder: God creëerde een oplossing, die geen mens had kunnen bedenken. Hij stuurde Zijn Zoon, Jezus Christus, naar de aarde. Hij werd geboren (dat vieren we op het Kerstfeest) om weer te sterven, onverdiend omdat Hij zonder zonden was. Toch stierf Hij de kruisdood (dat gedenken we op Goede Vrijdag). Het wás een goede vrijdag omdat Hij Zijn leven gaf om onze zonden op zich te nemen. Hij betaalde met Zijn leven om wat wij verkeerd deden en nog dagelijks verkeerd doen. Op die dag beloofde God: voor wie in Mij gelooft is er vergeving van zonden.

Eeuwig leven
Drie dagen later stond Jezus op uit de dood (dat vieren we op het Paasfeest). Hij overwon de dood, als enige, de Enige die dat kan. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid, zegt de Bijbel. Dat bewees Hij door de opstanding. Op die dag beloofde God: wie in Mij gelooft zal eeuwig leven. Daarom zijn christenen net als alle mensen verdrietig bij het graf van een geliefde, maar weten zij zich getroost door het toekomstperspectief van eeuwig leven, nu al in de hemel, en straks na Zijn terugkomst, op de nieuwe aarde. Die zekerheid geeft rust.

Zijn terugkomst
Zijn terugkomst zal een grote omslag betekenen. Het laatste bijbelboek, Openbaring, vertelt daarover. De terugkomst van Jezus Christus is mogelijk geworden toen Hij na Zijn opstanding naar de hemel ging (dat vieren we op Hemelvaartsdag) en dus terug ging naar Zijn Vader. Wanneer Hij terugkomt? Dat weet alleen God. Het zal een spectaculaire gebeurtenis zijn, want God zal de hemel en de aarde herscheppen. Hij heeft beloofd alles nieuw te maken. Op de nieuwe aarde zullen mensen wonen, die geen pijn meer hebben, geen zonden meer doen en niet meer dood gaan. Hoe dat kan? Dat weet alleen die machtige God, die de schepper is van de aarde waar we nu mogen wonen.

Mensen veranderen door Zijn Geest
De christelijke kerk viert nóg een feest, het Pinksterfeest. Na Zijn hemelvaart gebeurde er nog een wonder; de uitstorting van de Heilige Geest. Waarom deed God dat? We schreven het hiervoor al: de mens doet zonden, heeft een zondige aard, een zondige natuur. En toch wil God, dat de mens Hem looft en dient en steeds meer in zijn doen en laten op Jezus Christus gaat lijken. De mens kan dat niet, ook al doet hij nog zo zijn best. Om de mens daarbij te helpen zond Hij de Heilige Geest, die mensen verandert, hen het geloof geeft en er voor zorgt, dat ze blijven geloven. Dat is geen automatisme; je moet Hem vragen om Zijn Geest. Als je dat in geloof doet en Zijn Geest in je hart toelaat, mag zeker weten dat God Zijn Geest geeft want dat heeft Hij beloofd. Hij beloofde in het hart van mensen te willen wonen.
En zo komt de cirkel rond: wie oprecht in Hem gelooft staat vergeving van zonden (nu al!) en eeuwig leven (straks) te wachten.